การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร หารือร่วมกับผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประ เทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

โครงการอบรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง” ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้อง วศ 103 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ชุดสูทในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม, รองเท้าในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, หน้าจอ, แว่นกันแดด และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการประคุณภาพเป็นเลิศ EdPEx

 

DSC_0125

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์  2561 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการประคุณภาพเป็นเลิศ EdPEx  เรื่อง “การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)” ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการประคุณภาพเป็นเลิศ EdPEx

ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

DSC_0061DSC_0038DSC_0063DSC_0030DSC_0083DSC_0086

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม วศ. ๗๐๒ อาคารอำนวยการ คณะฯ  โดยมีคุณกิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเข้าร่วมอบรม

เอกสารประกอบการอบรม

1. ไฟล์บรรยาย

2.  เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558 – 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0606DSC_0618DSC_0635DSC_0015DSC_0066DSC_0091

 

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงานคณะฯ จัดอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex)

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ” เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานกรรมการ ซึ่งในการตรวจประเมินคุณภาพครั้งนี้มีการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถาม

 

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน 33 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรต่าง ๆ

การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

งานมาตรฐานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนา “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และตามรูปแบบของ มคอ.7 แก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในคณะ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วีระปริยากูร เป็นวิทยากร และ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

คณะวิศวจัดอบรม การใช้ facebook และ Line

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้ facebook และ Line ให้กับผู้สูงอายุกับเทศบาลรังสิต ในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง วศ. 103 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์