การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0606DSC_0618DSC_0635DSC_0015DSC_0066DSC_0091

 

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงานคณะฯ จัดอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex)

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ” เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานกรรมการ ซึ่งในการตรวจประเมินคุณภาพครั้งนี้มีการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถาม

 

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน 33 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรต่าง ๆ

การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

งานมาตรฐานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนา “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และตามรูปแบบของ มคอ.7 แก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในคณะ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วีระปริยากูร เป็นวิทยากร และ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

คณะวิศวจัดอบรม การใช้ facebook และ Line

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้ facebook และ Line ให้กับผู้สูงอายุกับเทศบาลรังสิต ในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง วศ. 103 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชีี้การประกันคุณภาพ

 

 

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “แนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชีี้การประกันคุณภาพ” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง อาจารย์จากภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และมอบของที่ระลึก

สัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์” โดย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา       ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.    ณ ห้อง วศ.505/1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ***อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*** โดยมีศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายดังกล่าว

สัมมนา เรื่อง “ผลของรูปทรงอาคารต่อพฤติกรรมการต้านทานต่อแผ่นดินไหว”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนาเรื่อง “ผลของรูปทรงอาคารต่อพฤติกรรมการต้านทานต่อแผ่นดินไหว” โดย รศ.ดร.วิโรจน์  บุญญภิญโญ และ รศ.ดร.นคร  ภู่วโรดม       ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.         ณ ห้อง วศ.505-1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โดยมีศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ดังกล่าว

อบรมให้ความรู้ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และงานมาตรฐานการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ แก่ผู้สูงอายุจากเทศบาลนครรังสิต จำนวน 40 คน  ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.103 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ อ.ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน